^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

Работно време ДГ11

Работно време на градината
от 07.00 ч. до 19.00 ч.

Работно време на директора
от 08.00 ч. -  до 16.30 ч.

Приемно време на директора
Вторник и четвъртък
от 08.00 ч. до 10.00 ч.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/estestve/public_html/templates/dd_kidsschool_23/functions.php on line 199

За осигуряване на превенция на насилието

в детска градина № 11 „Знаме на мира” гр. Перник

 1. Общи положения

Чл. 1. Правилата определят цялостната организация на дейностите по превенция на риска, техния обхват и отговорностите на работещите в детската градина.

Чл. 2. Правилата регламентират осигуряването на сигурна и безопасна среда за всяко дете.

 Чл. 3. (1) Правилата имат за цел да подпомогнат родителите и персоналът на ДГ №11 „Знаме на мира” в процеса на разпознаване на белезите на насилие над деца и неговото предотвратяване.

(2) Процедурата указва реда за сигнализиране на органите по закрила на детето, при идентифицирани случаи/съмнения за насилие над деца.

Прочети още...

Записване, отписване и преместване на децата

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №11 „ЗНАМЕ НА МИРА“

Записване, отписване и преместване на децата

Чл. 25. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

Чл. 26. Условията и редът за записване, отписване и преместване в детска градина №11 „Знаме на мира”  се осъществява съгласно изискванията на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градина на община Перник.

Чл. 27. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

Чл. 28. За приемане на дете в детската градина/ясла родителите представят следните документи:

 1. Писмено заявление до директора на детската градина.
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите/за ясла/.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ.
 1. Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни, съгласно уредбата на  Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета  от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни,както и Законът за защита на лични данни и другите вътрешни актове на Република България, и  Вътрешните правила на Детска градина № 11 „Знаме на мира“, град Перник.

Чл. 29. (1) Децата се приемат в детската градина с писмено заявление от родителите/настойниците/ по образец на детската градина.

(2) След разглеждането на документите за прием и сформирането на групите от определената със заповед на директора комисия, списъците на новоприетите деца се изнасят на видно място в административната сграда и се качват в сайта на ДГ.

Чл. 33. (1) Децата може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.

(2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

     (3) Отписването на децата от детската градина се извършва:

 1. при постъпване в първи клас;
 2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище, след подадено писмено заявление от страна на родителите;
 3. при уронване престижа на детското заведение от родителя или от близки на детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на детското заведение от детето или от негови близки/ с решение на Педагогически съвет /;
 4. при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, регламентирани с този правилник;
 5. при смяна на местоживеенето.

(4) При отписване на дете на родителите се връчва:

 1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на кабинетната медицинска сестра оформена от медицинската сестра на градината, за подготвителна група;
 2. личното портфолио на детето.