^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

Работно време ДГ11

Работно време на градината
от 07.00 ч. до 19.00 ч.

Работно време на директора
от 08.00 ч. -  до 16.30 ч.

Приемно време на директора
Вторник и четвъртък
от 08.00 ч. до 10.00 ч.

За осигуряване на превенция на насилието

в детска градина № 11 „Знаме на мира” гр. Перник

 1. Общи положения

Чл. 1. Правилата определят цялостната организация на дейностите по превенция на риска, техния обхват и отговорностите на работещите в детската градина.

Чл. 2. Правилата регламентират осигуряването на сигурна и безопасна среда за всяко дете.

 Чл. 3. (1) Правилата имат за цел да подпомогнат родителите и персоналът на ДГ №11 „Знаме на мира” в процеса на разпознаване на белезите на насилие над деца и неговото предотвратяване.

(2) Процедурата указва реда за сигнализиране на органите по закрила на детето, при идентифицирани случаи/съмнения за насилие над деца.

Чл. 4. Изходни постановки:

(1) Всички работещи в детската градина следва да са запознати с видовете
насилие върху деца, начините за тяхното разпознаване и последствията върху физическото и психическото развитие на детето, след преживяно насилие.

(2) Всички работещи в детската градина задължително се запознават срещу подпис с реда за сигнализиране на органите по закрила на детето, в случаи на идентифицирано насилие или съмнение за такова над дете.

(3) Родителите са запознати с настоящата процедура и са информирани за правото на персонала да сигнализира органите по закрила на детето, в случаи на съмнения или симптоми за упражнено насилие над дете.

(4) Родителите са запознати с реда за сигнализиране на органите по закрила, в случаи на идентифицирано насилие или съмнение за упражнено такова над детето им.

(5) С децата, посещаващи ДГ №11 „Знаме на мира”  се организират специални педагогически ситуации, съобразени с възрастовата им специфика и с насоченост към разбиране потребността от общуване без насилие, на разпознаване на насилието и знание за това към кого да се обърнат, ако поведението на възрастните ги притеснява или изпитват неудобство.

Чл. 5. Педагогическото общуване с децата е насочено към насърчаване на поведение, изключващо насилие между деца и между деца и възрастни.

Чл. 6. В ДГ №11 „Знаме на мира”  се организират специални форми за подпомагане и развитие на педагогически компетентности у учителите и родителите за справяне с неприемливо поведение на децата и превенция на насилието между децата.

 

 1. II. Права и задължения на работещите в ДГ №11 „Знаме на мира”

 

Чл. 7. Работещите в ДГ №11 „Знаме на мира”  се задължават да полагат адекватни грижи за всяко дете и да създават условия за неговото физическо, психическо и емоционално развитие.

Чл. 8. Работещите в ДГ №11 „Знаме на мира”  не използват средства и методи, които унижават личността на детето или уронват неговото достойнство.

Чл. 9. Не се допуска прилагането на физически методи за наказание над децата, с цел справяне с неприемливо поведение.

Чл. 10. При възникнали съмнения за упражнено насилие над дете се спазва следната последователност на действията:

 1. Член на персонала, който пръв е забелязал симптомите/белезите уведомява
  учителя/учителите на групата.
 2. Учителят/учителите на групата, вземат решение за продължителността на наблюдение над детето, за евентуални последващи симптоми/белези на насилие.
 3. Учителят/учителите на групата уведомяват директора на ДГ №11 „Знаме на мира” и помощният персонал на групата и всички други членове на екипа, които участват в обгрижването на детето.
 4. Срокът за наблюдение над детето се определя в зависимост от тежестта на симптомите/белезите.
 5. При повторно забелязване на симптоми/белези директорът преценява и взема решение за срока и спешността, с която ще бъдат информирани родителите на детето.
 6. В случаите, когато родителите отказват среща с директора или обясненията, които дават за симптомите/белезите са уклончиви и неясни, директорът незабавно информира отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, по адреса на детето чрез лично посещение.
 7. Разговорите/общуването с детето трябва да стават в обстановка и по начин, който да запазва достойнството на детето и да не води до задълбочаване на последиците от преживяното.

Чл. 11. В случай, че сутрин при приемане на детето от родителите, се забележат видими белези по тялото, учителят изисква информация от родителя за произхода на белезите и начина, по който са получени.

Чл. 12. При установено системно, видимо нараняване на дете или в случай, че детето само сподели за упражнено над него насилие, учителите незабавно уведомяват директора на ДГ №11 „Знаме на мира”, който от своя страна незабавно информира отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, по адрес на детето.

 

III. Права и задължения на родителите

 

Чл. 13. Родителите са длъжни да полагат грижи за отглеждането на детето си, които да способстват неговото физическо, психическо и емоционално развитие.

Чл. 14. В общуването си с детето, родителите са задължени да зачитат неговото лично достойнството и право на мнение.

 Чл. 15. При прилагането на възпитателни и дисциплиниращи мерки родителите нямат право да използват методи на физическо наказание, както и такива унижаващи личността на детето.

Чл. 16. (1) Родителите имат право и са длъжни, когато забележат белези от физическо нараняване на детето си, които не са получени в тяхно присъствие да поискат информация от учителите за начина и произхода на белезите.

(2) Родителят има право да потърси среща и информация от човека, за когото детето е споделило, с цел изясняване на ситуацията, в случай на установяване на неприемливо поведение от страна на представител на детската градина.

 

 1. Мерки за справяне с неприемливо поведение между децата

 

Чл. 17. Неприемливо е всяко действие (физическо, словесно или жестомимично) от дете/деца насочено към друго дете/деца, което може да увреди здравето или развитието на детето/децата към което е насочено, уронва неговото достойнство или унижава личността на детето.

Чл. 18. Мерките за справяне с грубо и агресивно поведение у дете, които се предприемат от страна на родителите и екипа на ДГ №11 „Знаме на мира”, се съгласуват предварително между двете страни, еднопосочни и уважителни към детето и неговото семейство.

Чл. 19. При прилагането на мерките за справяне с неприемливо поведение родителите и работещите в детската градина нямат право да използват средства и методи, които да са увреждащи за здравето и развитието на детето, както и такива, които уронват неговото достойнство.

Чл. 20. (1) При необходимост и със съгласието на родителите, детето може да бъде насочено за консултиране със специалист.

 (2) Когато поведението на определено дете застрашава здравето или развитието на останалите деца, незабавната консултация със специалист е наложителна.

(3) При отказ на родителите да съдействат, директорът подава сигнал в отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, по местоживеене на детето.

 

 1. Ред за сигнализиране на органите по закрила на детето

 

Чл. 21. Органи по закрила на детето са:

 1. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага.
 2. 2. Дирекция „Социално подпомагане“.
 3. Министърът на труда и социалната политика, Министърът на вътрешните работи, Министърът на образованието и науката, Министърът на правосъдието, Министърът на културата, Министърът на здравеопазването и кметовете на общини.

 Чл. 22. (1) Всеки на когото е станало известно, че дете се нуждае от закрила е длъжен да сигнализира органите по закрила.

(2) Това се отнася и за лицата, на които е станало известно в процеса на изпълнение на служебните им задължения, дори ако е обвързано с професионална тайна.

Чл. 23. При наличие на риск за дете или белези/симптоми за упражнено насилие над дете, сигнал се подава до отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето или на територията, на която е възникнал рискът/насилието.

Чл. 24. (1) Сигналът може да бъде подаден на място в съответната дирекция „Социално подпомагане (ОЗД), по телефона или чрез писмо.

(2) Сигналът трябва да съдържа име и връзка на лицето, което подава сигнала за детето, както и телефон, адрес за връзка.

(3) Когато сигналът е анонимен той няма да бъде проверен, освен в случаите когато се отнася за насилие над дете.

 

 1. Превенция на насилието над деца извън детската градина и семейството

 

Чл. 25. Родителите, учителите и всички работещи в детската градина са задължени никога и по никакъв повод да не оставят децата без надзор.

Чл. 26. Родителите, учителите и всички работещи в детската градина
са задължени:

(1) Системно и целенасочено да възпитават децата, в т.ч. и с личен пример, за предпазване от ситуации, излагащи ги на риск от насилие.

(2) Да използват подходящи за възрастта и разбирането на децата методи за обучение по отношение на собствената им сигурност и безопасност.

Чл. 27. С помощта на подходящи за възрастта на децата подходи, те целенасочено, системно и последователно следва да бъдат обучавани по отношение на собствената им сигурност и в разбиране на следното:

 1. децата не са виновни и не носят отговорност за поведението на възрастните;
 2. в случай, че поведението на възрастен ги притеснява или ги кара да изпитват неудобство да споделят с родител, учител или друг възрастен, на кого имат доверие;
 3. не бива да се доверяват и тръгват с непознати, преди да са съобщили за това на родителите си;
 4. не бива да се доверяват и да тръгват с хора, които познават (близки, съседи и др.) ако родителите предварително не са информирали детето и учителите, че ще го вземе някой друг от детската градина;
 5. не бива да се качват в коли на непознати;
 6. ако са останали в къщи сами не бива да пускат в жилището непознати или познати, дори те да твърдят, че ги изпраща някой от родителите;
 7. не бива да приемат лакомства и подаръци от непознати по никакъв повод.

Чл. 28. В ежедневното си общуване с децата, родителите подпомагат процеса на подготовка на децата за предпазване от рискови ситуации, като ежедневно им напомнят основни правила на поведение.

Чл. 29. Механизъмът за действие на персонала при инциденти с деца включва следните стъпки:

(1) Обучение на персонала за развитие на знания и умения как да реагират в случай на инциденти с дете по време на престоят му в детската градина и извън него.

(2) При възникнали инциденти с дете/деца се предприемат незабавно следните действия, в описаната последователност:

2.1. при излизане на дете този, които пръв е забелязал отсъствието на детето незабавно информира учителя на групата и директорът на детската градина;

2.2. незабавно се организира претърсване на сградата, района на детското заведение и околното пространство;

2.3. провежеда се разговор се с децата и членовете на персонала, които последни са видели детето/децата, за да се установи причината и вероятната посока, в която би тръгнало детето/децата;

2.4. подава се сигнал в РУ на МВР за предприемане на действия по издирването на детето.

2.5. информират се родителите на детето.

(3) При влизане на външно лице в сградата или двора на детската градина, без разрешението на охраната/длъжностното лице, осъществяващо пропускателен режим:

3.1. член на персонала, който е забелязал лицето се информира за целта на посещението;

3.2. в случай на неясно или неприемливо обяснение, лицето бива помолено да напусне района на детската градина;

3.3. ако лицето откаже да напусне района, персоналът предприема действия за ограничаване достъпа на лицето до помещенията и пространствата, в които в момента са децата;

3.4. при проява на агресивно поведение от страна на външното лице, незабавно се подава сигнал в РУ на МВР;

3.5. предприемат се действия за осигуряване сигурността на децата до намесата на органите на МВР;

3.6. при изгубване на дете, при посещение на културни, спортни и др. прояви, както и по време на екскурзии и детски лагери се предприемат същите действия, както при излизане на дете.

 

 

Инциденти са внезапно настъпили събития, които застрашават здравето, живота, сигурността и безопасността на децата в детската градина и при излизане навън: излизане на дете/деца от детската градина без да са придружени от възрастен; влизане на непознати в двора и сградата на детската градина; изгубване на дете/деца, при посещение на културни, спортни и др. прояви, както и по време на екскурзии и детски лагери.

 

Copyright © 2024. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.