^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

Работно време ДГ11

Работно време на градината
от 07.00 ч. до 19.00 ч.

Работно време на директора
от 08.00 ч. -  до 16.30 ч.

Приемно време на директора
Вторник и четвъртък
от 08.00 ч. до 10.00 ч.

Здравни изследвания при постъпване и отсъствие

                          ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:

 

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА:

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 3. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 4. Копие на имунизационния паспорт на детето
 5. Профилактичен преглед от личен лекар нанесен в профилактична карта
 6. Нов амбулаторен картон – надписан
 7. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА

 • за повече от 30 дни се представя еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания
 • за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

 

 

 

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
 3. Копие на имунизационния паспорт на детето
 4. Профилактичен преглед от личен лекар нанесен в профилактична карта
 5. Нов амбулаторен картон – надписан
 6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА

 • за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
 • за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

Такси

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги

 /Наименование, изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./

  Чл.25. /изм. и доп. Решение №821/23.07.2014г.;Изм. и доп. с Решение №876 /14.6.2018г./    /1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечна еднокомпонентна такса в размер, както следва:

1.За целодневни групи в детските градини/ясли се дължи месечна еднокомпонентна такса – 40.00 лв.

2.За групите за задължителна предучилищна подготовка на деца на 5 и 6 години – 2 лева на ден за храна.

/2//Изм. с Решение №876/14.6.2018г./     Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал. 1, т.1 се заплаща с 50 % намаление за:

1.Деца полусираци.

2./Изм. и доп. с Решение №876/14.6.2018г./   Деца, които не са припознати от бащата и живеят с майката, която няма сключен брак

3.Деца на родители студенти - редовна форма на обучение.

4.Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%.

5./Изм. и доп. с Решение № 876/14.7.2018г./ При две деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла, месечната еднокомпонентна такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление.

6./Нова, приета с Решение № 876 /14.6.2018г./    При деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна еднокомпонентна такса с 50 % намаление.

/3//Изм. с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за:

1.Деца пълни сираци.

2./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./    Три и повече близнаци.

3.Деца, чиито родител(и) ползва(т) подпомагане, съгласно чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП).

4.Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при производствени аварии и бедствия.

5.Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена работоспособност.

6.Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

7./Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ Трето и следващо дете на многодетни родители при условие, че три от децата не са навършили пълнолетие.

/4/ /Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ При отсъствие на дете от детската градина/ ясла:

1./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато детето отсъства цял календарен месец и родителите/настойниците представят медицински документ.

2./Нова, приета с Решение №876/14.7.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за времето, в което детската градина/ясла не работи, поради аварии, ремонтни дейности и други обективни причини.

3./Нова, приета с Решение №876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, ако детето не посещава детската градина/ясла през летните месеци – юни, юли и август.

/5/ За намаленията по ал.2 и ал. 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

/6/ /Изм. и доп. с Решение № 876/14.6.2018г./    Дължимите суми за неплатени такси ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП по реда на чл. 163, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на основание чл.162, ал.2 т.3 от ДОПК и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси. Актовете за установяване на съответнИТЕ общински публични вземания по този раздел се издават от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица по чл.166, ал.2 от ДОПК, по предложение на директорите на детските градини/ясли.

Чл.26./1/ Размерът на месечната такса за ползване услугите в системата на домашния социален патронаж в Община Перник, съответствува на реалната издръжка на едно лице, определяща се ежегодно от Общинския съвет.

/2/ Лице, ползващо услугите в системата на домашния социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на 60% от личния доход, но не повече от реалната издръжка.

Чл.27. /Отм. с Решение № 876 /14.7.2018г./    

Чл.28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл.27-до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Записване

 

НАРЕДБА № 3

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕРНИК

/Приета с Решение № 385/28.11.2016г. на Общински съвет Перник, изм. и доп. с Решение № 181/01.06.2017г. на Административен съд – Перник/

Чл. 4. Деца на възраст от 10 месеца до три години през текущата календарна година, участват в класиране за яслена група в детската градина.

Чл.5. Деца, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в класиране за първа възрастова група.

Чл. 9. Процедура по кандидатстване за прием на деца в детските градини на територията на община Перник.

            Кандидатстването за яслена и първа възрастова група в детската градина се осъществява по желание и избор на родителя/настойника/.

            (1)  Родителят /настойникът/ подават писмено заявление за постъпване в яслена и първа възрастова групи от 1 януари до 30 април на текущата година, за което се издава входящ номер.

            (2)  Приемането на документи се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед лице.

Чл.11. Родителят /настойникът/ на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 години подава в срок до 30 август на текущата година само заявление по образец, копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Чл.14 (2) За деца във втора възрастова група записването става при наличие на свободни места към 15 септември на текущата година.

 

 

Документите се приемат на място в детската градина, както и на имейла – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

 

 1. Заявление за прием /образец/.
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща трудова заетост.
 4. За безработни родители – документ за регистрация от Бюрото по труда.
 5. За родители редовни студенти – уверение от ВУЗ.

 

 

 Чл. 13.Класиране и записване.

            (1)  Подадените заявления се разглеждат от комисия, назначена със заповед на директора на детската градина.

            (2) Класирането се извършва въз основа на подадените документи и в съответствие с правилника за дейността на съответната детска градина.

            (3)  Списъците с приетите деца се утвърждават от директора на детската градина и се поставят на видно място в съответната детска градина, както и на сайта на ДГ №11 „Знаме на мира“ – dg11pernik.com

            Чл. 14. Обявяване на резултатите с приетите деца се извършва:

            (1)  За приетите деца в яслена и първа възрастова група до 20 май на текущата година (или първия работен ден след тази дата).

            (2) За деца във втора възрастова група записването става при наличие на свободни места към 15 септември на текущата година.

            (3)  Родителят /настойникът/ на приетите деца писмено декларира желанието си детето да бъде записано в едноседмичен срок от обявяването на резултатите.

            (4)  Директорите обявяват свободните места на видно място в детската градина и на интернет страницата на Община Перник - www.pernik.bg, в срок до 30 май.

 

При завършване на учебната година на 6 годишните, на които им предстои постъпване в първи клас ДГ №11 "Знаме на мира" издава Удостоверение за завършена подготвителна група!

Процедура по издаване на удостоверение Изтеглете Процедура

 

 

- Пакета документи по образец на детската градина може да изтеглите от ТУК! 

 ВНИМАНИЕ! Попълването на трите документа е задължително!

Copyright © 2024. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.