^Към начало
  
  
  

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Каса

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.

Такси

Такси се събират
от I-во до 10-то число на месеца.
 
Понеделник и вторник
от 7:00 ч. до 12:00ч.
 
Сряда и четвъртък
от 15:00 до 18:00 ч.
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги

 /Наименование, изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./

  Чл.25. /изм. и доп. Решение №821/23.07.2014г.;Изм. и доп. с Решение №876 /14.6.2018г./    /1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечна еднокомпонентна такса в размер, както следва:

1.За целодневни групи в детските градини/ясли се дължи месечна еднокомпонентна такса – 40.00 лв.

2.За групите за задължителна предучилищна подготовка на деца на 5 и 6 години – 2 лева на ден за храна.

/2//Изм. с Решение №876/14.6.2018г./     Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал. 1, т.1 се заплаща с 50 % намаление за:

1.Деца полусираци.

2./Изм. и доп. с Решение №876/14.6.2018г./   Деца, които не са припознати от бащата и живеят с майката, която няма сключен брак

3.Деца на родители студенти - редовна форма на обучение.

4.Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%.

5./Изм. и доп. с Решение № 876/14.7.2018г./ При две деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла, месечната еднокомпонентна такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление.

6./Нова, приета с Решение № 876 /14.6.2018г./    При деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна еднокомпонентна такса с 50 % намаление.

/3//Изм. с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за:

1.Деца пълни сираци.

2./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./    Три и повече близнаци.

3.Деца, чиито родител(и) ползва(т) подпомагане, съгласно чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане (ППЗСП).

4.Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при производствени аварии и бедствия.

5.Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена работоспособност.

6.Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

7./Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ Трето и следващо дете на многодетни родители при условие, че три от децата не са навършили пълнолетие.

/4/ /Изм. с Решение № 876 /14.6.2018г./ При отсъствие на дете от детската градина/ ясла:

1./Нова, приета с Решение № 876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато детето отсъства цял календарен месец и родителите/настойниците представят медицински документ.

2./Нова, приета с Решение №876/14.7.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за времето, в което детската градина/ясла не работи, поради аварии, ремонтни дейности и други обективни причини.

3./Нова, приета с Решение №876/14.6.2018г./ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, ако детето не посещава детската градина/ясла през летните месеци – юни, юли и август.

/5/ За намаленията по ал.2 и ал. 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

/6/ /Изм. и доп. с Решение № 876/14.6.2018г./    Дължимите суми за неплатени такси ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП по реда на чл. 163, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на основание чл.162, ал.2 т.3 от ДОПК и чл. 81 от Закона за местните данъци и такси. Актовете за установяване на съответнИТЕ общински публични вземания по този раздел се издават от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица по чл.166, ал.2 от ДОПК, по предложение на директорите на детските градини/ясли.

Чл.26./1/ Размерът на месечната такса за ползване услугите в системата на домашния социален патронаж в Община Перник, съответствува на реалната издръжка на едно лице, определяща се ежегодно от Общинския съвет.

/2/ Лице, ползващо услугите в системата на домашния социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на 60% от личния доход, но не повече от реалната издръжка.

Чл.27. /Отм. с Решение № 876 /14.7.2018г./    

Чл.28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл.27-до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Записване

За да запишете детето си в нашата детска градина е необходимо да попълните заявление до директора и да съберете необходимите документи. Комплекта от документи трябва да занесете в първи корпус на детското заведение. Документите се приемат от администрацията.

Необходимите документи за да запишете Вашето дете в градината са следните:

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:1.Заявление за прием /образец/

2.Копие от акта за раждане на детето

3.Служебна бележка от работодателя удостоверяваща трудова заетост

4.За безработни родители – документ за регистрация от Бюрото по труда

5.За родители редовни студенти – уверение от ВУЗ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

2.Отрицателен резултат от васерман на един от родителите/за ясла/.

3.Копие на имунизационния паспорт на детето

4.Профилактичен преглед от личен лекар нанесен в профилактична карта

5.Нов амбулаторен картон – надписан

6.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно
болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ

 

При завършване на учебната година на 6 годишните, на които им предстои постъпване в първи клас ДГ №11 "Знаме на мира" издава Удостоверение за завършена подготвителна група!

Процедура по издаване на удостоверение Изтеглете Процедура

 

Изтеглете Заявление за прием в PDF

Изтеглете Декларация за взимане на дете в PDF

Изтеглете Декларация за задълженията на родителите в PDF

Изтеглете Декларация-информирано съгласие родители 2019 по ЗЗЛД в PDF

Изтеглете НАРЕДБА № 3 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца