^Към начало
  
  
  

За нас

Основна цел на нашият екип е да отглежда и възпитава най-ценното - децата

Нашата мисия

Да подходим с любов към децата и да се стремим към самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата и творчество във възпитателния процес.

Обр. Дейности

 

Вижте повече за нашите
образователни дейности
в нашия блог

ТУК

Работно време ДГ11

Работно време на градината
от 07.00 ч. до 19.00 ч.

Работно време на директора
от 08.00 ч. -  до 16.30 ч.

Приемно време на директора
Вторник и четвъртък
от 08.00 ч. до 10.00 ч.

Проекти

ДГ № 11 „Знаме на мира“ вече няколко години успешно работи по два проекта, а именно:

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамките на проекта е предвидено набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, както и подпомагане процеса на допълнителната подкрепа на деца със СОП, чрез назначаване на допълнителен персонал.

Проект АПСПО

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проект ППО

Към 01.11.2023 година двата проекта, по които работи детската градина преминаха към Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в образователната институция. Срокът на проектните дейности е 31.12.2023 г.

Така успяваме да запазим назначения персонал – ресурсен учител, помощник възпитател и помощник на учителя, с които се обезпечава и подпомага учебно-възпитателния процес на детската градина.

Проект РДУОУК

 

 

 

 

Copyright © 2024. 11 ДГ "Знаме на мира" Перник Всички права запазени!.